JIANG Nan


Ph.D

Professor

jiangnan@tongji.edu.cn


Research Interests:

Intellectual property law, Intellectual property and Industrial Innovation

click here to download full CV